Opłaty obowiązujace w danym roku - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Opłaty obowiązujace w danym roku

Opłaty ogrodowe
============================================================================
POWRÓT DO STRONY STARTOWEJ NR 1
============================================================================

Dodano: 14 marca 2019 r.


OPŁATY OGRODOWE OBOWIĄZUJĄCE W ROD "SŁONECZNY STOK" W 2019 R.

1. Opłaty wymagane ustalone przez Krajową Radę PZD  (wnoszone do 30 czerwca 2019 r.):
składka członkowska - w wysokości 6.00 zł od działki. Uchwała nr 9/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016 r. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę  w 2018 r. w wysokości 3 złote. Składka członkowska w 100 % pozostaje w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym. Uchwała ta nadal obowiązuje.
opłata ogrodowa obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.08 zł i liczby m² pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.08 zł za m² działki. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów partycypacji, o której mowa wyżej, zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu. Podział środków jest następujący: jednostka terenowa PZD – 65 %, jednostka krajowa PZD – 30 %, Fundusz Samopomocowy PZD - 1 %, Fundusz Obrony ROD - 3 %, fundusz Rozwoju ROD  - 1 %. (Uchwała nr 2/XVIII/2017 KR PZD z dnia 15 grudnia 2017 r. Uchwała ta nadal obowiązuje). Składka ta jest wliczana do opłaty na rzecz ogrodu wym. w pkt 3 poz. 1).

2. Opłata wymagana ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu:
opłata ogrodowa wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD ─ w wysokości 300.00 zł (dawne wpisowe). (Uchwała nr 4/V/2015 podjęta dnia 5 grudnia 2015 r.  w oparciu o § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD). Uchwałą nr 7/III/2015 z dnia 1 października 2015 r. Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
─ 20 % na Fundusz Oświatowy PZD ogrodu działkowego,
─ 60 % na Fundusz Oświatowy PZD okręgowego zarządu,
─ 20 % na Fundusz Oświatowy PZD jednostki krajowej.
Opłatę należy wnieść niezwłocznie po zatwierdzeniu umowy na użytkowanie działki.

3. Opłaty ustalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze w 2019 r.:
opłata na rzecz ogrodu - w wysokości 0.68 zł za m² działki (obejmuje kwotę 0.08 zł za  m² działki ustaloną prze Krajową Radę PZD),
opłata energetyczna stała - w wysokości 16.00 zł od działki podłączonej do sieci energetycznej,
opłata wodna stała - w wysokości 17.00 zł od działki podłączonej do wodociągu.
opłata za wywóz śmieci - 137.00 zł od działki, wnoszona do 30 czerwca 2019 r.
 
4. Opłaty inne ustalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze  w 2019 r.:
● składka na spłatę kredytu - 18.00 zł od działki,
● zadanie inwestycyjne: utwardzenie drogi dojazdowej do budynku zarządu ogrodu - 100.00 zł - wnoszona do 30 września 2019 r.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd Ogrodu:
opłata jednorazowa wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do użytkowania działki (dawniej: opłata inwestycyjna) - w wysokości 1.400 zł, niezwłocznie po zatwierdzeniu umowy na użytkowanie działki.
opłata dodatkowa dla działkowców zamieszkujących na działce - w wysokości 350 zł rocznie,  wnoszona do 30 czerwca 2019 r.

6. Opłaty według odczytów liczników oraz według taryfy pocztowej, wymagane bieżąco od 1 stycznia 2019 r. przez cały rok, ustalone przez inne podmioty:
prąd elektryczny - w wysokości 0.53 zł/kWh brutto. Wysokość opłaty ustaliła sp. z o.o. Enea Operator. Termin płatności: do 15 dnia miesiąca odczytu.
woda - w wysokości 4.78 zł/m³ brutto (według podlicznika). Wysokość opłaty ustaliła S.A. Aquanet. Termin płatności: do 15 dnia miesiąca odczytu.
za list z upomnieniem o zapłatę zaległości - za list odebrany i nieodebrany - w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili przyjmowania przesyłki od nadawcy (zarządu ogrodu).

7. Opłaty zaległe:
wodociąg - 934 zł + odsetki,
czyn społeczny,
wywóz śmieci - 60 zł + odsetki.

Zarząd Ogrodu, 2019-03-12


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego