Przepisy dot. opłat ogrodowych - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Przepisy dot. opłat ogrodowych

Opłaty ogrodowe

●  Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2014 r. , poz. 40) działkowiec jest obowiązany uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na działkę przez uiszczanie opłat ogrodowych. Zasady ustalania i uiszczania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego (w naszym przypadku stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców), co wynika z art. 47 pkt 3 ustawy. W ust. 2 tegoż art. ustawy wyjaśniono, że na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:
1) wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej,
2) opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej,
3) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty cywilnoprawne,
4) wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
5) wydatki związane z zarządzaniem ROD.

●   W § 144 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Działkowców prawo do uchwalania opłat ogrodowych w przeważającej części scedowano na walne zebranie ROD, które określa wysokość i sposób wyliczenia opłat ogrodowych oraz termin ich uiszczenia, który jednak nie może późniejszy niż 30 czerwca (§ 144 ust. 2 Statutu).

● Na podstawie § 150 ust. 1 i 2 Statutu PZD w przypadku nie opłacenia w terminie do 30 czerwca składki członkowskiej lub opłat ogrodowych w ustalonych przez walne zebranie ROD terminach, zarząd ROD obowiązany jest naliczać odsetki ustawowe za zwłokę (opóźnienie), licząc od dnia następnego po ustalonym terminie. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 stycznia 2016 r.  (Monitor Polski z 2016 r. poz. 47) - poczynając od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 7 % w stosunku rocznym i ich wysokość od ustawowych odsetek (wynoszących 5 %) jest wyższa o 2 punkty procentowe. Prawo do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie nie jest wymysłem autorów Statutu PZD, lecz wynika wprost z art. 481 Kodeksu cywilnego.
● Jednocześnie informuje się zainteresowane osoby, że walne zebranie upoważniło zarząd do umieszczania dłużników w krajowym rejestrze dłużników. Jak działa krajowy rejestr dłużników dowiesz się tutaj.
   Więcej informacji o opłatach ogrodowych można przeczytać na www.pzd.pl/oplaty.html.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego