Status ogrodu - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Status ogrodu

O ogrodzie
========================================================================
POWRÓT DO STRONY STARTOWEJ NR 1
========================================================================

  Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 40) rodzinne ogrody działkowe zakładane są na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń ogrodowych. Na podstawie art. 9 ustawy, grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego mogą być w drodze umowy sprzedawane, oddawane w nieodpłatne lub odpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony lub użytkowanie wieczyste stowarzyszeniom ogrodowym z przeznaczeniem na zakładanie i prowadzenie ROD - w trybie określonym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.). W myśl art. 8 ust. 1 na wniosek stowarzyszenia ogrodowego rada gminy może, w drodze uchwały, utworzyć ROD na gruntach stanowiących własność gminy. Uchwała taka określa w szczególności kryteria i sposób wyłonienia stowarzyszenia ogrodowego, z którym zostanie zawarta umowa. Do utworzenia ROD na gruntach stanowiących własność powiatu lub województwa, przepisy wym. wyżej, stosuje się odpowiednio.
   W Poznańskim Okręgu PZD około 60% ogrodów ma status ogrodów założonych na gruntach przekazanych PZD nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste, a 40% - przekazanych PZD nieodpłatnie w użytkowanie. Ogrodów stanowiących własność PZD nie ma.
   RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY „SŁONECZNY STOK” W SUCHYM LESIE MA STATUS OGRODU ZAŁOŻONEGO NA GRUNTACH GMINY SUCHY LAS, PRZEKAZANYCH PZD NIEODPŁATNIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE.


Stanstrad


========================================================================
PRZEJŚCIE DO PLANU OGRODU   >>>
<<<    POWRÓT DO LOKALIZACJI OGRODU
========================================================================
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego