Komentarze - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Komentarze

Wiadomości

Informację uaktualniono 10 marca 2016 r.

JAK DZIAŁA REJESTR DŁUŻNIKÓW?


  W informacji o opłatach obowiązujących w ogrodzie już od 2013 r. zarząd ogrodu informuje działkowców, że wobec użytkowników działek, którzy zalegają z wnoszeniem opłat ogrodowych, będzie stosować regres w postaci wpisania do rejestru dłużników. Wielu działkowców  nie wie, co to takiego, więc kilka zdań wyjaśnienia.

    Użyte przez zarząd ogrodu określenie „rejestr dłużników” w tym wypadku nie jest określeniem żadnej konkretnej firmy, a umowne określenie ogółu biur informacji gospodarczej, które działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 81, poz. 530 z późn. zm.). Przedmiotem działalności biura jest pośrednictwo w udostępnianiu informacji gospodarczych, polegające na przyjmowaniu informacji gospodarczych od wierzycieli, przechowywaniu i ujawnianiu tych informacji (art. 7 ust 1 wym. ustawy). Biuro jest obowiązane używać w swojej firmie wyrazów „biuro informacji gospodarczej” lub skrótu „BIG” (art. 8 ustawy). Ustawa nie używa określenia „krajowy rejestr długów i dłużników”, stąd pełna nazwa może być właśnie taka, ale też i różna dla różnych firm. Aktualnie działają 4 takie firmy: właśnie Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

    W rozumieniu ustawy zarząd ogrodu jest wierzycielem, a zadłużony wobec zarządu ogrodu użytkownik działki – dłużnikiem. W oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy wierzyciel może przekazać do biura informacji gospodarczej informacje o zobowiązaniu dłużnika wówczas, gdy spełnione są następujące warunki:

- zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym (art. 14 ust. 1 pkt 1),

- łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 złotych oraz są one wymagalne od co najmniej 60 dni (art. 14 ust. 1 pkt 2),

- upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych na adres do doręczeń wskazany przez dłużnika, a jeżeli nie wskazał on takiego adresu – na adres miejsca zamieszkania, wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do biura informacji gospodarczej, z podaniem firmy i adresu siedziby tego biura(art. 14 ust. 1 pkt 3).

Przekazane do biura informacje o zobowiązaniu dłużnika powinny zawierać dane:

1) wierzyciela:
- nazwę albo firmę,
- siedzibę i adres,
- numer identyfikacji podatkowej (NIP),
2) dłużnika:
- imię i nazwisko,
- numer PESEL lub inny numer potwierdzający tożsamość.

    Ustawa nie zabrania wpisywania długów kwestionowanych przez dłużnika, jednakże w takim wypadku wierzyciel musi podać biuru informację o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia części lub całości długu. Za przekazanie do biura nieprawdziwej informacji gospodarczej grozi grzywna do 30 000 złotych (art. 48 ust. 1 ustawy). Tej samej karze podlega, kto ujawnił niezgodnie z przepisami informację gospodarczą osobom trzecim (art. 48 ust. 2 ustawy). Krótko mówiąc, niezgodnie z prawem postąpi zarząd ogrodu, który ujawni innym działkowcom informację o umieszczeniu w krajowym rejestrze długów konkretnych działkowców – dłużników. Nie jest karalne podanie w sprawozdaniu rocznym zarządu ogrodu informacji o ilości osób umieszczonych w takim rejestrze.

    Wzywanie dłużników do zaspokojenia należności na rzecz ogrodu wraz z odsetkami za opóźnienie nie jest wymysłem zarządu ogrodu czy walnego zebrania, ani też autorów Statutu PZD. Wynika to wprost z art. 481 Kodeksu cywilnego.

    Wielu działkowcom – dłużnikom wydaje się, że rejestr dłużników to takie “strachy na Lachy”. Wystarczy zignorować wezwania do zapłaty należności na rzecz ogrodu, a należności te jako świadczenia okresowe, staną się nieściągalne. Faktycznie świadczenia finansowe na rzecz ogrodu są świadczeniami okresowymi i jako takie przedawniają się po trzech latach. W razie wezwania do zapłaty dłużnik może wystąpić do sądu z zarzutem przedawnienia. Sąd zapewne je uzna, ale z tego powodu dłużnik nie powinien się zbytnio cieszyć, albowiem dług nadal istnieje, bo zgodnie z polskim prawem dług nigdy się nie przedawnia. I właśnie na tej podstawie można wpisać dłużnika do rejestru dłużników.  

    Osoba umieszczona w rejestrze dłużników będzie miała kłopoty z uzyskaniem kredytu, a nawet z załatwieniem tak prozaicznej sprawy jak nabycie  telefonu komórkowego u operatora.

    
Wierzyciel w przypadku całkowitego wykonania zobowiązania przez dłużnika albo jego wygaśnięcia, stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania, niezwłocznie; nie później jednak niż w terminie 14 dni powinien zażądać aktualizacji informacji od biura, a jeśli tego nie uczyni, podlega grzywnie do 30 000 złoty (art. 47 ustawy).

Stanstrad0

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego