Komunikaty stałe - ROD "Słoneczny Stok" w Suchym Lesie

Przejdź do treści

Menu główne:

Komunikaty stałe

Wiadomości
============================================================================
POWRÓT DO STRONY STARTOWEJ NR  1

==============================================================================================================

SPALANIE ODPADÓW W OGRODZIE

Według definicji encyklopedycznej odpady to uboczne produkty działalności człowieka, nieprzydatne w miejscu i czasie, w którym powstały, szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska naturalnego (przyrodniczego). (NEP PWN, t. 4, s. 598, Wyd. PWN, Warszawa 1996). Według art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się obowiązany. Zakazane jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o ochronie środowiska. Przepisy o ochronie środowiska ustala ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

Generalną zasadą jest przetwarzanie odpadów w specjalnych instalacjach i urządzeniach. Art. 30 ust. 1 ustawy zabrania przetwarzania odpadów w innych miejscach. Termiczne przetwarzanie (spalanie) odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (art. 155 ustawy). Spalanie w innych miejscach jest prawnie zabronione. W art. 31 ust. 7 ustawa dopuszcza tylko spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych, jeżeli nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Jednak dziś ten wyjątek rzadko gdzie funkcjonuje, bowiem obowiązują selektywne zasady zbierania odpadów, w tym zielonych. Oznacza to całkowity zakaz spalania tych odpadów poza urządzeniami do tego przeznaczonymi, czyli spalarniami.

Art. 155 ust. 1 nakazuje w pierwszej kolejności poddanie odpadów przetwarzaniu w miejscu powstania, a art. 30 ust. 2 pkt 3 dopuszcza odzysk odpadów przez kompostowanie na potrzeby własne.

Zgodnie z przepisem porządkowym §
68 pkt 5 Regulaminu ROD (obowiązującym od 1 stycznia 2016 r.) spalanie na terenie ogrodu wszelkich odpadów i resztek roślin jest całkowicie zabronione. Przepis § 88 nieaktualnego już Regulaminu ROD dopuszczał spalanie w ogrodzie pochodzących z działki części roślin porażonych przez choroby i szkodniki w okresie od 1 października do 30 kwietnia, jeżeli nie naruszało to odrębnych przepisów, w szczególności prawa miejscowego. Spalania nie można było wykonywać w ciągu dnia w okresie od 1 maja do 30 września. W obecnym stanie prawnym takie postępowanie jest niedopuszczalne. Zgodnie z treścią z § 42 ust. 1 Regulaminu ROD,  każda działka musi być wyposażona w kompostownik, a ust. 3 tegoż paragrafu nakłada na działkowca obowiązek kompostowania odpadów organicznych, w szczególności pochodzących z działki części roślin.  

W przypadku naszego ogrodu należy się dodatkowo posiłkować przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Suchy Las, wprowadzonego Uchwałą Nr XXXIX/394/13 Rady Gminy Suchy Las z dnia 26 września 2013 r. Obecnie obowiązujący regulamin nic nie wspomina o możliwości spalania odpadów na terenie rodzinnych ogrodów działkowych, co oznacza, że obowiązuje selektywne zbieranie odpadów w ramach ogrodu i przekazywanie ich do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


Działkowcy, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów i złamią zakaz spalania odpadów w ogrodzie, muszą liczyć się z tym, że mogą otrzymać mandat od Straży Gminnej lub Policji, albo odpowiadać karnie przed sądem za wykroczenie. Art. 191 ustawy o odpadach przewiduje, że ten, kto wbrew art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu od 5 do 30 dni albo grzywny od kilkuset* do nawet 5 tysięcy złotych.

--------------------------------

* Piszący te słowa wie, że najniższa grzywna to 20 zł, ale wydaje się mało prawdopodobne, aby organ nakładajacy karę za takie wykroczenie, tak niską grzywnę nałożył.

Stanstrad


==============================================================================================================

WYTYCZNE
W SPRAWIE LOKALIZACJI, BUDOWY I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI        CIEKŁYCH (SZAMB) NA DZIAŁKACH PODMIEJSKICH W RODZINNYCH OGRODACH DZIAŁKOWYCH


Rodzinne ogrody działkowe zlokalizowane poza dużymi aglomeracjami miejskimi spełniają w większości funkcje rekreacyjne i wypoczynkowe. Ale wraz ze wzrastającą liczbą osób korzystających z tych działek, jak i dłuższego okresu przebywania, zwłaszcza w okresie letnim, powstaje problem gromadzenia ścieków i odchodów, a następnie ich usuwania. Doceniając znaczenie funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej w tych ogrodach, Regulamin ROD w § 106 ust. 1 dopuszcza wyposażenie tych działek w szambo. W związku z powyższym ustala się następujące warunki lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe (szambo):
1. Odległość zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych powinna wynosić:
- 15 m od studni dostarczającej wodę na potrzeby bytowo-gospodarcze,
- 5 m od okien i drzwi zewnętrznych, altan i pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi,
- 2 m od granicy działki, drogi, ulicy lub ciągu pieszego.
2. Dopuszcza się lokalizację ww. zbiorników na granicy dwóch sąsiednich działek eksploatowanych wspólnie z zachowaniem ww. odległości.
3. Zbiorniki powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem (włazem) do usuwania nieczystości oraz odpowietrzenie wyprowadzone minimum 0,5 m ponad poziom terenu.
4. Konstrukcja zbiorników i rodzaj użytych materiałów może być dowolna pod warunkiem zapewnienia ich szczelności, trwałości i użyteczności eksploatacyjnej.
5. Zaleca się stosować zbiorniki z tworzyw sztucznych, kręgów studziennych o średnicy 100 –150 cm odpowiednio uszczelnionych, lub betonów wylewanych na mokro.
6. Głębokość posadowienia zbiorników w gruncie powinna wynosić od 2 do 3 m, licząc od dna zbiornika do powierzchni terenu.
7. Objętość zbiornika powinna być dostosowana do liczby użytkowników oraz standardu sanitarnego (np. zlewozmywak, spłukiwany ustęp, prysznic, wanna).
8. Zbiornik na nieczystości ciekłe na terenie ogrodu powinien być połączony z altaną za pomocą szczelnych przewodów kanalizacyjnych o średnicy 100 – 150 mm z tworzyw sztucznych, kamionki lub żeliwa.
9. Minimalne zagłębienie przewodów kanalizacyjnych w przypadku użytkowania instalacji w okresie z dodatnimi temperaturami powinna wynosić ok. 0,4 – 0,5 m.
10.Zarząd ROD sprawuje kontrolę dotyczącą lokalizacji, jak i budowy zbiornika oraz sprawdza szczelność i zgodność z projektem całego urządzenia przed oddaniem do eksploatacji.

==============================================================================================================

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego